INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES
Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním osobních
údajů.


VYMEZENÍ POJMŮ

GDPR = Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.4.2016 č. 2016/79 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General Data Protection Regulation.
Osobní údaj = Každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména
odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků
fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Citlivý údaj = Zvláštní kategorie osobních údajů, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických
názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o
sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické
a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby.
Správce údajů = Subjekt, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování odpovídá.
Zpracovatel údajů = Subjekt, kterého si správce najímá, aby pro něj prováděl s osobními údaji zpracovatelské
operace.
Subjekt údajů = Fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.
Příjemce = Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní
údaje poskytnuty (jakkoliv zpřístupněny), ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci,
které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za
příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s
použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.
Zpracování osobních údajů = Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních
údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání,
uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění
přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JKMP Trade s.r.o.
se sídlem Opletalova 1603/57, Praha 1, 110 00
IČO: 17093074
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 365899/SL1/MPSH


Kontaktní údaje:
info@portalpodilu.cz
779 998 111
JKMP Trade s.r.o. je správcem osobních údajů ve vztahu ke všem službám poskytovaným prostřednictvím
webových stránek podily.cz.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

● plnění smlouvy
● plnění zákonných povinností (zejména účetní a daňové povinnosti)
● zvýšení bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb
● zasílání obchodních a marketingových sdělení (v souladu s platnou legislativou na základě souhlasu nebo
oprávněného zájmu správce)
● provádění analýz a měření (v anonymizované podobě sbíráme statistická data např. o počtu zhlédnutí
jednotlivých inzerátů, celkové návštěvnosti stránek, času stráveném na stránkách a zařízeních,
prostřednictvím kterých jsou webové stránky prohlíženy)
Poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do
smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

● plnění smlouvy a poskytování zboží a služeb podle smlouvy uzavřené s druhou smluvní stranou
plnění zákonných povinností, které se na správce vztahují podle zvláštních právních předpisů
(zejména účetních a daňových)


ROZSAH A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje, které klienti poskytli nebo osobní údaje, které byly získány o klientech na základě plnění
smluvních povinností sjednaných s klienty.
● U fyzických osob zejména: jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa bydliště nebo sídla
podnikání, příp. adresa pro doručování, IČ, DIČ, kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová
adresa, bankovní účet)
● U fyzických osob zastupujících právnické osoby zejména: jméno, příjmení, titul, pracovní pozice,
kontaktní údaje (adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
K osobním údajům jsou přiřazovány údaje týkající se smluvního vztahu (např. druh obchodu, doba plnění,
apod.), K osobním údajům mohou být přiřazovány také adresní a identifikační údaje jiných osob, které se
účastní smluvního vztahu, např. jiné fyzické osoby zastupující subjekt údajů na základě zákona či plné moci.
Veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s
platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


ZPŮSOB ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů správcem probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních
systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a
personálním zabezpečení.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování včetně profilování.


PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

● orgány veřejné moci (např. správní orgány, soudy)
● IT specialisté a dodavatelé zajišťující provoz webových stránek
● poskytovatelé platebních služeb
● poskytovatelé specializovaných služeb např. znalci, advokáti, auditoři, fotografové,
● subjekty související s plněním smlouvy např. investoři, přepravci, subdodavatelé
● další příjemci dle potřeb a pokynů druhé smluvní strany
Osobní údaje mohou být zpřístupněny dalším osobám pouze v případě, pokud jim bude svědčit zákonný důvod
pro přístup k těmto osobním údajům (např. orgány činné v trestním řízení, jiné kontrolní orgány se zákonným
zmocněním pro přístup k informacím), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv správce (např. soud).
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizace.


DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smlouvy a po jejím skončení po dobu nezbytnou k výkonu
práv a povinností správce vyplývajících ze smluvního vztahu nebo v jeho souvislosti budou uchovávány či s nimi
bude naloženo dle platné právní úpravy.


PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

● Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o
tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou
zpracovávány.
● Právo na opravu osobních údajů znamená, že subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného
odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má
subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
● Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost
správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité
podmínky a subjekt údajů o to požádá:
o již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
o odvolání souhlasu, kdy neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování
o osobní údaje byly zpracovány protiprávně
● Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.
o byla popřena přesnost osobních údajů
o zpracování je protiprávní
o byla vznesena námitka na oprávněnost zpracování
● Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt údajů právo
kdykoli vznést námitku. Bude-li vznesena námitka proti zpracování osobních údajů, nebudou osobní
údaje dále zpracovávány, pokud nebudou prokázány závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování,
které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo
obhajobu právních nároků.
● Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl,
v běžném a strojově čitelném formátu, pokud se zpracování provádí automatizovaně. Tyto údaje může
následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi
sebou.
● Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu
údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo s právnickou
osobou zastoupenou subjektem údajů, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.
● V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné
správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (na
adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz)
Pro uplatnění práv je možné se obrátit na správce prostřednictvím uvedených kontaktních údajů:
info@portalpodilu.cz
Na žádosti, které se týkají uplatnění práv, bude správce bezplatně reagovat bez zbytečného odkladu
nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na
složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce informuje subjekt údajů o jakémkoliv
takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad. Jestliže
subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, je-li to
možné, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.